Management Members

General Body

Sr noNameDesignation
1Shri. Bhaskar K. KhandeparkarPresident
2Shri. Girish R. Kelekar Sub President
3Shri. Harshad R Prabhu SawkarSecretary
4Shri. Ajit G. S. Kerkar Secretary

Working Committee

Sr NoName Designation
1Shri. Krishna S. Shetye Chairman
2Shri. Ashok S. NagvenkarVice Chairman
3Mr. Jayant MandurkarSecretary
4Mr. Prabhat ShikerkarTreasurer
5Shri. Deepak G. Gaonkar Member