G.V.M's KG & Primary school , Volvoi Savoi –verem ( English medium)