G.V.M's Primary school (Marathi section), Volvoi Savoi – Verem